Konferencja w Petersburgu o prałacie Konstantym Budkiewiczu_7-8-12.2019

KONFERENCJA O SŁUDZE BOŻYM PRAŁACIE KONSTANTYNIE BUDKIEWICZU W PETERSBURGU

W dniu 7 grudnia 2017 roku parafia św. Stanisława zorganizowała Konferencję na temat Sługi Bożego prałata Konstantego Budkiewicza w której uczestniczyło 40 osób. W czasie niej wystąpiło siedmiu referentów, którzy w swoich wykładach omówili całe życie kapłana, od jego dzieciństwa, aż do męczeńskiej śmierci. I tak, Julia Iwanowa, filolog miała wykład o „Dzieciństwie i dorastaniu Konstantyna Budkiewicza i współczesne spojrzenie na jego powieść autobiograficzną „Lewit”. Dalej Siergiej Kumysz, pisarz, mówił o „O pracy duszpasterskiej prałata Konstantyna Budkiewicza w parafii św. Katarzyny w Petersburgu, od czasu mianowania go na wikariusza (październik 1903 r.) do październikowej rewolucji 1917 r. Docent Michaił Fatiejew, historyk i dziennikarz miał referat: „Sługa Boży ks. Konstantyn Budkiewicz i św. Urszula Ledóchowska. Nieznane strony ich współpracy w parafii św. Katarzyny w Petersburgu”. Michaił Szkarowski, główny archiwista Centralnego Archiwum Państwowego w Petersburgu, doktor nauk historycznych miał temat: „Duszpasterstwo prałata Konstantina Budkiewicza w kościele św. Katarzyny w Petersburgu w okresie bolszewickim”. Aleksander Szykier omówił – „Proces moskiewski duchowieństwa piotrogradzkiego i słowa wypowiedziane przez prałata Konstantina Budkiewicza podczas procesu”. Anatolij Niechaj, dziennikarz i tłumacz skupił się na „Sowieckim religijnym męczeństwie we współczesnej polskiej poezji”. Zaś ks. Krzysztof Pożarski ukazał w swoim referacie „Jak doszło do samego męczeństwaSługi Bożego prałata Konstantina Budkiewicza w moskiewskim więzieniu”.
      Po Konferencji odbyła się Msza św. w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego Konstantyna Budkiewicza.

TABLICA PAMIĄTKOWA SŁUDZE BOŻEMU PRAŁATOWI KONSTANTEMU BUDKIEWICZOWI POŚWIĘCONA W PETERSBURGU.

W dniu 9 grudnia 2019 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, metropolita mińsko-mohylewski z Białorusi, abp Tadeusz Kondrusiewicz na zaproszenie proboszcza parafii ks. Krzysztofa Pożarskiego, poświęcił w kościele św. Stanisława w Petersburgu tablicę pamiątkową Słudze Bożemu – męczennikowi czasów bolszewickich prałatowi Konstantemu Romualdowi Budkiewiczowi, proboszczowi parafii św. Katarzyny w mieście nad Newą.

W kościele św. Stanisława, w czasie trwania I Wojny Światowej z ramienia archidiecezji mohylewskiej prałat Budkiewicz był przewodniczącym Komitetu Kościelnego sprawującego opiekę nad powiatowym gimnazjum dla biednych dzieci, w którym w 1917 roku uczyło się dwieście dzieci obojga płci.

Długo czekaliśmy w Północnej Stolicy Rosji na upamiętnienie jednego z największych bohaterów, polskiego księdza, który za wiarę i Kościół katolicki oddał swoje życie, gdyż w czasie bolszewickiego moskiewskiego sądu został skazany na najwyższy wymiar kary – na śmierć. 

Proces beatyfikacyjny prałata Konstantyna Budkiewicza razem z drugimi księżmi z archidiecezji mohylewskiej, na czele którego stoi obecnie bp Antoni Malecki rozpoczął się w 2003 roku w Petersburgu zainicjowany przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza, ówczesnego ordynariusza Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.

Tablica pamiątkowa prałatowi Budkiewiczowi w Petersburgu została zrealizowana dzięki pomocy finansowej Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Foto – ks. Aleksander Ulas i Michał Fatejew

SŁUGA BOŻY PRAŁAT KONSTANTYN BUDKIEWICZ 1867-1923

Konstantyn Romuald Budkiewicz urodził się 19 czerwca 1867 roku w pobliżu Krasławia (obecnie Łotwa). Ukończył mohylewskie seminarium duchowne i Akademię Duchowną w Petersburgu. W 1893 roku został wyświęcony na kapłana. Zakończył studia z tytułem magistra teologii. Służył w Pskowie, w Witebsku, a następnie – w parafii św. Katarzyny w Petersburgu, od 1905 roku – jej proboszcz.  Od 1908 roku – dziekan petersburskiego dekanatu. W 1918 roku otrzymał tytuł prałata. Był wybitnym organizatorem życia parafialnego i działaczem polonijnym, zwłaszcza w rozwoju edukacji parafialnej. Zaangażowany w był w działalność charytatywną, organizował duchowieństwo i wiernych w celu ochrony praw wierzących w bolszewickiej Rosji.  W 1918 roku aktywnie zabiegał o uwolnienie z więzienia aresztowanego przez władze sowieckie abp. Edwarda Roppa. Od 1922 roku – profesor tajnego seminarium duchownego w Leningradzie. Metropolita E. Ropp i abp. Jan Cieplak wielokrotnie delegowali jego do negocjacji z władzami na temat praw Kościoła katolickiego. Odrzucił możliwość potajemnego opuszczenia ZSRR, aby „bolszewicy nie mścili się na innych kapłanach. 13 Marca 1923 roku – aresztowany wraz z abp. Cieplakiem i inni kapłanami z Leningradu. 26 marca 1923 roku w czasie sądu w Moskwie za kontrrewolucyjną działalność skazany na śmierć. Zabity w noc wielkanocną z 31 marca na 1 kwietnia 1923 roku w podziemiach moskiewskiego wwiezienia „Łubianki”.

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO PRAŁATA KONSTANTEGO BUDKIEWICZA
Wszechmogący Boże, Twój Syn cierpiał i umarł na krzyżu dla zbawienia ludzi. Naśladując Go, Sługa Twój ks. Konstanty Budkiewicz umiłował Cię z całego serca, wiernie Tobie służył w czasie prześladowań i poświęcił swoje życie za Kościół. Wsław go w gronie Twoich błogosławionych, aby przykład jego wierności i miłości zajaśniał wobec całego świata. Błagam Cię, przez jego wstawiennictwo, wysłuchaj moją prośbę… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa może być wykorzystywana do odmawiania zarówno prywatnie, jak i publicznie poza Mszą św.

+Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Petersburg. 05.04.2004

O łaskach, otrzymanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego należy powiadomić postulatora procesu pod adresem: ks. Krzysztof Pożarski, 190121, Sankt Petersburg, Rosja, ul. Sojuza Pieczatnikow 22, email: postulator-rus@mail.ru

Приход Святого Станислава в Санкт-Петербурге

По благословлению архиепископа Павла Пецци

Митрополита Архиепархии Божией Матери  в Москве Римско-Католической Церкви в России при участии

Постулатуры  процесса беатификации российских

католических новомученников

приглашают на историческую конференцию

„СЛУГА БОЖИЙ ПРЕЛАТ КОНСТАНТИН БУДКЕВИЧ 1867-1923

– НЕУСТРАШИМЫЙ ЗАЩИТНИК ВЕРЫ И КАТОЛИЧЕСКИЙ НОВОМУЧЕНИК  В РОССИИ”

Санкт-Петербург, 7 – 9 декабря 2019 года

7 ДЕКАБРЯ (суббота) 2019 года

Храм св. Станислава, ул. Союза Печатников, д.22

12.00 -14.30 открытие выставки и начало конференции

ДОКЛАДЫ:

12.15-12.45  – Юлия Иванова, филолог «Детство и юность о. Константина Будкевича и современное прочтение его автобиографической повести «Левит»».

12.45-13.05 – Сергей Кумыш, историк и журналист: «О пастырской деятельности прелата Константина Будкевича в приходе св. Екатерины в Санкт-Петербурге период от назначения его викарием (октябрь 1903) до октябрьского переворота 1917 года.

13.05-13.25  – Михаил Фатеев, историк и журналист, доцент СПбГИКиТ: „Слуга Божий о. Констнтин Будкевич и святая Урсула Ледуховская. Неизвестные страницы их сотрудничества в приходе св. Екатерины в Санкт-Петербурге”

13.25-13.45 – Михаил Шкаровский, главный архивист ЦГИА СПБ, доктор исторических наук: «Служение прелата Константина Будкевича в соборе святой Екатерины в советский период»

13.45-14.05  – Александр Шикер – «Московский процесс петроградского духовенства и слова произнесённое прелатом Константином Будкевичом во время суда»

14.05-14.10 – Анатолий Нехай, журналист и переводчик: «Советское священномученичество в современной польской поэзии»

14.10-14.30 – о. Христофор Пожарский, церковный историк: «Как совершилось мученичество Слуги Божьего прелата Константина Будкевича в тюрьме в Москве».

15.00 – Св. Месса в намерении причисления к лику блаженных Слуги Божьего прелата Константина Будкевича  

16.00 – обед для всех участников конференции

9 ДЕКАБРЯ (понедельник) 2019 г.

Храм св. Станислава, ул. Союза Печатников, д.22

19.00 – Св. Месса под предстоятельством митрополиты Минско-Могилевского

архиеп. Тадеуша Кондрусевича, а также открытие и освящение мемориальной доски прелату Будкевичу.

***

Оргкомитет конференции: о. Христофор Пожарский (председатель, настоятель прихода св. Станислава), 

тел. (812) 714 00 71,  моб. тел. +7 911 990 90 82, E-mail: ststanislas@list.ru

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI / ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

+++

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA W PETERSBURGU

pod honorowym patronatem abp. Pawła Pezzi, metropolity Archidiecezji Matki Boskiej w Moskwie przy współuczestnictwie

POSTULATURY PROCESU ROSYJSKICH KATOLICKICH

MĘCZENNIKÓW

zapraszają do wzięcia udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej

„SŁUGA BOŻY PRAŁAT KONSTANTY BUDKIEWICZ (1867–1923)

– NIEZŁOMNY OBROŃCA WIARY I KATOLICKI MĘCZENNIK  W ROSJI ”

                               Petersburg, 7-8 grudnia 2019 r

7 GRUDNIA (SOBOTA) 2019

kościół św. Stanisława, ul. Sojuza Pieczatnikow, 22

12.00 -14.00 – otwarcie okolicznościowej wystawy i rozpoczęcie konferencji

15.00 – Msza św. w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego prał. K. Budkiewicza

pod  przewodnictwem metropolity mińsko-mohylewskiego abp. Tadeusza Kondrusiewicza

i  poświęcenie tablicy pamiątkowej

8 GRUDNIA (NIEDZIELA) 2017

 13.30 – 16.30 – Wycieczka autobusowa: „W miejscami życia i działalności

prał. Budkiewicza w Petersburgu ”

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

ks. Krzysztof Pożarski (przewodniczący, proboszcz parafii św. Stanisława w Petersburgu,

Anna Kudrik (sekretarz wykonawczy)

***

     Dla wykładowców z zagranicy, a także prelegentów z innych miast Rosji na czas pobytu

w Petersburgu będzie bezpłatne zakwaterowanie, a także wyżywienie.

     Po zakończeniu konferencji planowane jest opublikowanie tekstów referatów.

     Językiem roboczym konferencji będzie język rosyjski.

     Zgłoszenia do udziału w konferencji w charakterze prelegenta i streszczenia wykładu

o objętości do 100 słów do 30 listopada 2019 roku.

***

     W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przewodniczącym komitetu

organizacyjnego – z ks. Krzysztofem Pożarskim: tel. (812) 714 00 71,

tel. mob. +7 911 990 90 82, e-mail: ststanislas@list.ru

Parafia św. Stanislawa, ul. Sojuza Pieczatnikow 22, 190121, Sankt Petersburg, Rosja

***

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Приход Святого Станислава в Санкт-Петербурге

Петербурская «Польска матеж школьна»

По благословлению архиепископа Павла Пецци

Митрополита Архиепархии Божией Матери  в Москве

Римско-Католической Церкви в России

при участии

Постулатуры  процесса беатификации российских

католических новомученников

приглашают на

международную историческую конференцию

„Слуга БожиЙ прелат Константин Будкевич (1867-19230

– неустрашимый защитник веры и Католический  новомученик  в России”

Санкт-Петербург, 7 – 8 декабря 2019 года

7 ДЕКАБРЯ (суббота) 2019 Г.

Храм св. Станислава, ул. Союза Печатников, д.22

12.00 -14.00 открытие выставки и  начало конференции

15.00 – Св. Месса в намерении причисления к лику блаженных Слуги Божьего 

прелата Будкевича  под предстоятельством  митрополиты Минско-Могилевского

архиеп. Тадеуша Кондрусевича и открытие мемориальной доски.

8 ДЕКАБРЯ (воскресенье) 2017 Г.

13.30 – 16.30 –  автобусная экскурсия: «По местам жизни и деятельности

прелата К. Будкевича  в Санкт-Петербурге»

Оргкомитет конференции: свящ. Кшиштоф Пожарский (председатель,

настоятель прихода св. Станислава),  Анна Кудрик (ответственный секретарь)

***

Заявки для участия в конференции в качестве докладчика и тезисы доклада

объёмом 100 слов  принимаются до 30 ноября 2019 г.    

Планируется публикация текстов докладов.   Рабочий язык конференции – русский.

***

Для подачи заявки и получения дополнительной информации необходимо связаться с председателем оргкомитета свящ. Христофором Пожарским: тел. (812) 714 00 71, моб. тел. +7 911 990 90 82, E-mail: ststanislas@list.ru

Приход cв. Станислава, 190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 22