V ROSYJSKO – POLSKI KONKURS ORGANOWY «VOX POLONICA PETROPOLITANA» 13-19.12.2020

ZOSTAŁY OGŁOSZONE WYNIKI V ROSYJSKO-POLSKIEGO KONKURSU ORGANOWEGO O NAGRODĘ „VOX POLONICA PETROPOLITANA” 2020 PODSUMOWANiE

     Konkurs organizuje rzymskokatolicka parafia św. Stanisława w Petersburgu z udziałem Państwowego Konserwatorium w im. Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, A TAKŻE Generalnego Konsulatu RP w Sankt Petersburgu. Konkurs już jest dobrze znany w środowisku muzycznym Petersburga i za granicą. Organizatorzy podkreślają: konkurs jest świecki, a nie religijny i wygrywa ten, kto lepiej włada instrumentem i jest najbardziej artystyczny.

      Jury, w skład którego weszli profesjonalni organiści rosyjscy i polscy, przewodniczył Daniel Zarecki, zasłużony artysta Federacji Rosyjskiej, profesor Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu, kierownik wydziału organów i klawesynów Państwowego Konserwatorium w Petersburgu, wybitny muzyk, który regularnie solo koncertuje w różnych krajach świata;  

– Anton Birula, wykładowca na Wydziale Klawesynu, Organów i Instrumentów Starożytnych Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego (Bydgoszcz)

– Anna Kalinkina, starszy wykładowca na Wydziale Organów, Klawesynu i Carillonu Sankt Petersburskiego Uniwersytetu.

– Egor Kolesow, wykładowca Komisji Cyklicznej Organów i Klawesynu w Petersburskim Kolegium Muzycznym im. Rimskiego-Korsakowa

– Daria Meerkowa, organistka koncertowa, pedagog w Centrum Edukacji Estetycznej Ochta w Sankt Petersburgu, organistka w parafii ewangelicko-luterańskiej w Zielenogorsku.

     I tak, decyzją międzynarodowego profesjonalnego jury w dniu 18 grudnia 2020 r. laureatami konkursu zostali:

Laureatem I stopnia została – Elżbieta Brodajewa;

Laureatem II stopnia została Ałła Morozowa;

Laureatem III stopnia zostały – Maja Mokrecowa i Maria Koronowa;

     Dyplomantom konkursu organowego została Anna Kiriłłowa.

     Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie dzieła polskiego autora w finale otrzymała Elżbieta Brodajewa;

     Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie dzieła rosyjskiego autora otrzymała Ałła Morozowa;

     Nagrodę proboszcza parafii św. Stanisława – solowy koncert organowy  w kościele w koncertowym sezonie 2021-2022 otrzymała Maja Mokrecowa;

    Nagrodę parafii ewangelicko-luterańskiej św. Jerzego – solowy koncert organowy w kościele otrzymały Elżbieta Brodajewa i Ałła Morozowa.

***

    19 grudnia, o godzinie 19.00 w sali organowej kościoła św. Stanisława odbędzie się uroczysta gala nagradzająca laureatów V Rosyjsko-Polskiego Konkursu Organowego i ich koncert galowy. Serdecznie zapraszamy!

     Głównym celem Konkursu Organowego jest promowanie rozwoju sztuki organowej, upowszechnianie polskiej muzyki organowej, wspieranie młodych utalentowanych wykonawców, a także rozwój międzynarodowych kontaktów muzycznych między Rosją a Polską.

      Żadna kulturalna instytucja, ani żadna chrześcijańska parafia naszego wielonarodościowego miasta, ani samej Rosji, z wyjątkiem Moskwy nie może pochwalić się takim projektem.  

     Przy czynnym wsparciu proboszcza parafii najlepsi organiści z Rosji, jaki i z zagranicy mają w kościele św. Stanisława swoje koncerty, które gromadzą wielbicieli muzyki organowej. Zwłaszcza podczas organowych weekendów, które już stały się dobrą tradycją w muzycznym życiu Petersburga.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ V РОССИЙСКО – ПОЛЬСКОГО ОРГАННОГО КОНКУРСА НА ПРИЗ VOX POLONICA PETROPOLITANA 2020

     Конкурс организован римско-католическим приходом св. Станислава при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и Генерального Консульства Польши в Санкт-Петербурге. Конкурс уже хорошо известен в культурной среде Петербурга и за рубежом. Организаторы подчёркивают: конкурс светский, а не религиозный. Выигрывает в нем тот, кто лучше владеет инструментом и наиболее артистичен.

      Жюри, в которое вошли российские и польские органисты, возглавил Даниэль Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор СПбГУ, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории, выдающийся музыкант, регулярно выступающий с сольными концертными программами в разных странах мира; 

Антон Бируля, преподаватель кафедры клавесина, органа и старинных инструментов Академии Музыки имени Ф. Нововейского (Быдгощ, Польша)

– Анна Калинкина, старший преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета, преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского

– Егор Колесов, преподаватель цикловой комиссии органа и клавесина Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова

Даря Мееркова, концертирующая органистка, преподаватель Санкт-Петербургского Охтинского центра эстетического воспитания, штатный органист евангелическо-лютеранского прихода г. Зеленогорска.  

   За право быть лучшими состязались 7 молодых талантливых российских органистов в возрасте от 18 до 30 лет.    По оценкам жюри лучшим стала Елизавета Бородаева, которая с отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (класс органа – доцент Ю.В. Глазкова). С 2020 года является ассистентом-стажëром в СПбГК.

     И, так решением международного профессионального жюри конкурса с 18.12.2020г. были определены победители:

Лауреатом I степени стала – Елизавета Бородаева

Лауреатом II степени стала – Алла Морозова

Лауреатом III степени стали – Майя Мокрецова, Мария Коронова

Дипломантом конкурсу стала – Анна Кириллова

Специальный приз за лучшее исполнение сочинения польского автора получила Елизавета Бородаева

Специальный приз за лучшее исполнение сочинения русского композитора получила Алла Морозова

Специальный приз прихода св. Станислава: сольный концерт в храме св. Станислава в концертном сезоне 2021-2022 получила Майя Мокрецова

Специальный приз прихода церкви св. Георгия в г. Зеленогорске: сольный концерт в церкви св. Георгия получили Елизавета Бородаева и Алла Морозова

***

     19 декабря в 19 часов в органном зале римско-католического храма св. Станислава состоится торжественное награждение и гала – концерт лауреатов V Российско-польского органного конкурса, прошедшего в Санкт-Петербурге с 13 по 19 декабря 2020.

Добро пожаловать!

     Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей.

      Подобным проектом не может похвастаться ни один приход нашего многоконфессионального города! При активной поддержке настоятеля прихода уже несколько сезонов лучшие исполнители России и зарубежья собирают почитателей органной музыки на регулярных органных уикендах, проходящих в храме, и уже ставших доброй традицией в музыкальной жизни Петербурга.

V Российско-польский органный конкурс «Vox Polonica Petropolitana». Санкт-Петербург 13-20.12.2020

УЧАСТНИКИ 2 ТУРА КОНКУРСА

1. Бородаева Елизавета (Санкт-Петербург)

2. Кириллова Анна (Санкт-Петербург)

3. Коронова Мария (Санкт-Петербург)

4. Мокрецова Майя (Санкт-Петербург)

5. Морозова Алла (Новосибирск)

 Прослушивание 2 тура – 18.12.2020г., с 10.30. Можно слушать в прямой трансляции из храма св. Станислава (ул. Союза Печатников, д. 22), которая будет в группе ВКонтакте: vk.com/club70716326 (Концерты в храме св. Станислава в СПб.)

***

V Rosyjsko-Polski Konkurs Organowy Vox Polonica Petropolitana. Sankt Petersburg 13-20.12.2020

UCZESTNICY 2 TURA

1. Borodajewa Elizaweta (Petersburg)

2. Kiriłłowa Anna (Petersburg)

3. Koronowa Maria (Petersburg)

4. Mokrecowa Maja (Petersburg)

5. Morozowa Ałła (Nowosybirsk)

 Przesłuchanie II tura – 18.12.2020, od godz. 10.30.  Można słuchać także w  bezpośredniej w internetowej transmisji, która będzie prowadzona w grupie VKontakte: vk.com/club70716326 (Koncerty w kościele św. Stanisława w Petersburgu).

DRODZY PRZYJACIELE!

    16 grudnia 2020 r. rozpoczną się przesłuchania otwarte uczestników V Rosyjsko-Polskiego Konkursu Organowego „VOX POLONICA PETROPOLITANA”, które można będzie zarówno słuchać w kościele św. Stanisława (ul. Sojuza Pieczatnikow, 22), jak i słuchać na bezpośrednio w internetowej transmisji, która będzie prowadzona w grupie VKontakte: vk.com/club70716326  (Koncerty w kościele św. Stanisława w Petersburgu).

     Oprócz różnych nagród przyznanych przez Jury konkursu zostanie przyznana także NAGRODA PUBLICZNOŚCI. Po wysłuchaniu uczestników konkursu możesz oddać głos na tego, który najbardziej się podobał. Można oddać swój głos na uczestnika osobiście w kościele, jak i wysyłając imię i nazwisko swojego kandydata za pośrednictwem WKontakcie vk.com/club70716326

     Głosy przesłane za pośrednictwem innych mediów nie będą policzone!

HARMONOGRAM KONKURSOWEGO PRZESŁUCHANIA

10.30 – Maria Koronowa

11.05 – Masłowski Aleksander

11.40 – Alla Morozova

12.15 – Maja Mokrecowa

     Przerwa

14.00 – Aleksander Patruszyn

14.35 – Elizawieta Brodajewa

15.10 – Anna Kiriłłowa

***

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
       Завтра, 16 декабря 2020 г. начнутся открытые прослушивания участников V Российско-польского органного конкурса «Vox Polonica Petropolitana» Послушать и поддержать конкурсантов можно как очно, так и слушая прямые трансляции из храма св. Станислава (ул. Союза Печатников, д. 22), которые будут вестись в группе ВКонтакте:  vk.com/club70716326  (Концерты в храме св. Станислава в спб.)


     Помимо всех наград, присуждаемых жюри конкурса, будет разыгран ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ. Прослушав участников конкурса, вы можете проголосовать за того, кто вам понравился больше всех. Впервые отдать свой голос участнику можно не только очно, придя в храм на прослушивание, но и отправив фамилию своего кандидата через личные сообщения сообщества https://vk.com/club70716326 (Голоса, отправленные через другие сообщения засчитываться не будут!).


РАСПИСАНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЙ:
10.30 – Коронова Мария
11.05 – Масловский Александр
11.40 – Морозова Алла
12.15 – Мокрецова Майя
     Перерыв
14.00 – Патрушин Александр
14.35 – Бородаева Елизавета
15.10 – Кириллова Анна

W dniu 13 grudnia 2020r. rozpoczął się w kościele św. Stanisława w Petersburgu V  Rosyjsko-Polski Konkurs Organowy „VOX POLONICA PETROPOLITANA”. W tym dniu została wylosowana przez uczestników konkursu kolejność występów w pierwszej turze konkursu.  A oto foto relacja.

***

13 декабря 2020 г. в храме св. Станиславы в Санкт-Петербурге начался V Российско-польский органный конкурс „VOX POLONICA PETROPOLITANA”. В этот день порядок выступлений в первом туре конкурса был определён жеребьёвкой участниками конкурса. Вот фото отчёт.

W dniu 13 grudnia 2020 r. w kościele św. Stanisława w Petersburgu rozpocznie się V Rosyjsko – Polski Konkurs Organowy o nagrodę VOX POLONICA PETROPOLITANAOto biuletyn konkursu, biogramy jego uczestników i ich program konkursowy

***

13 декабря 2020 г. в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге начнётся V Российско-польский органный конкурс «Vox Polonica Petropolitana»Вот бюллетень конкурсу, биографии участников конкурса и их программа конкурсного выступления.

Бородаева Елизавета

Елизавета Бородаева (Шабалина) родилась в Пермском крае в 1995 году. С отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (класс органа – доцент Ю.В. Глазкова). С 2020 года является ассистентом-стажëром в СПбГК под руководством профессора, Заслуженного артиста России Д.Ф. Зарецкого.Обучалась исполнительскому мастерству на органных академиях Финляндии, Германии, Нидерландов. Принимала участие в мастер-классах выдающихся органистов Западной Европы: Х. Фагиуса, Л. Гиельми, В. Церера, П. ван Дайка, М. Зандера, А. Гаста, М. Шмединга и других.Елизавета – лауреат международных конкурсов, победитель X Международного конкурса органистов имени Я. П. Свелинка (Польша, Гданьск, 2018), лауреат III премии III Всероссийского конкурса (Москва, ноябрь 2020). Выступает с сольными и ансамблевыми программами в городах России и за рубежом.Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Прелюдия и фуга ми минор, BWV 5482. Иоганн Себастьян Бах-Adagio e dolce-Vivaceиз Трио-cонаты № 3 ре минор, BWV 5273. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)-Allegretto-Allegro maestoso e vivaceиз Сонаты си-бемоль мажор, соч.65 № 4II тур1. Марсель Дюпре (1886-1971)Прелюдия и фуга си мажор, op.7 № 12. Христофор Степанович Кушнарёв (1890-1960)Пассакалия3. Мечислав Сужинский (1866-1924)Импровизация на хорал «Святый Боже», ор.38

Кириллова Анна

Кириллова Анна родилась в 1999 году. В 2020 г. с отличием закончила Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова (теоретико-композиторское отделение). Факультативно 4 года занималась органом у преподавателя Колесова Е. А. С 2020 года студентка I курса кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, класс доцента Глазковой Ю. В.Лауреат I степени Международного конкурса оркестровых композиций «Чайковский.SPB.RU»; победитель Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в номинации «Музыкальное искусство»; лауреат I степени V Международного конкурса исполнительского мастерства «Виват, Петербург!» в номинации «концертмейстерское мастерство».Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Прелюдия и фуга фа минор, BWV 5342. Иоганн Себастьян Бах-Без указания темпа-Adagioиз Трио-сонаты № 1 ми-бемоль мажор, BWV 5253. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)Прелюдия и фуга ре минор, op.37 № 3II тур1. Сезар Франк (1822-1890)Хорал № 3 ля минор, FWV 402. Христофор Степанович Кушнарёв (1890-1960)Пассакалия 3. Мариан Сава (1937-2005)Фуга-болеро

Коронова Мария

Коронова Мария родилась в 2000 в г. Усть-Илимск (Иркутская область). В 2019 году с отличием окончила Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича по специальности «Фортепиано». Факультативно занималась органом у преп. Л.А. Юшковой. В настоящее время – студентка II курса кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, класс Заслуженного артиста РФ, профессора Даниэля Феликсовича Зарецкого. Лауреат III степени Первого Международного конкурса молодых органистов «Байкальская токката» (Иркутск, 2017), II степени XX Открытого Фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (2019), обладатель спец. приза «Надежда» (соло) и лауреат II степени (органно-вокальный дуэт) Международного конкурса детского и молодежного творчества «Кубок Карелии. TAIDO» (2020), дипломант I степени международного онлайн-конкурса «Империя искусств», лауреат II степени и обладатель спец. премии «За яркую творческую индивидуальность» I Открытого Всероссийского молодежного фестиваля-конкурса молодых органистов имени Народной артистки России, профессора Н.И. Оксентян.Принимает активное участие в концертах органного класса (Санкт-Петербург). Принимала участие в мастер-классах зарубежных профессоров: К.А. Ландстрёма, Й. Кристенсена, М. Зандера, Д. Франке.Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Токката и фуга ре минор («Дорийская»), BWV 538 2. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)-Andante-Adagio e dolceиз Трио-сонаты № 3 ре минор, BWV 527 3. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)Соната № 2 до минор, op.65:-Grave-Adagio-Allegro maestoso e vivace-FugaII тур1. Сезар Франк (1822-1890)Хорал № 3 ля минор, FWV 40 2. Кушнарёв Христофор Степанович (1890-1960)Пассакалия3. Мечислав Сужинский (1866-1924)Каприччио из цикла «Импровизации для органа», ор.36

Мартюшов Андрей

Андрей Мартюшов (1998 г.р.) учился в органном классе Санкт-Петербургской детской школы искусств на Петроградской (преподаватель – Наталья Владимировна Бедина). В настоящее время является студентом IV курса ЦК органа и клавесина Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова (класс Л.П. Кузнецовой). В 2019 году был удостоен специального приза IV российско-польского органного конкурса «Vox Polonica Petropolitana» «За творческую перспективу». Принимает активное участие в концертах класса в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области: Пушкине, Гатчине, Токсово.Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Прелюдия и фуга ля мажор, BWV 5362. Иоганн Себастьян Бах-Без указания темпа-Adagioиз Трио-сонаты № 1 ми-бемоль мажор, BWV 5253. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)Прелюдия и фуга соль мажор, соч.37, № 2II тур1. Сезар Франк (1822-1890)Cantabile, FWV 362. Сергей Иванович Танеев (1856-1915)Choral Varie («Хоральные вариации»), 1894 3. Мариан Сава (1937-2005)Токката и фуга (2004)

Масловский Александр

Масловский Александр (1996 г.р.) начал заниматься органом в средней специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в классе Р.М. Каменщиковой. В 2020 году закончил консерваторию по специальности «Фортепиано». Во время обучения в консерватории факультативно занимался в классе органа у Заслуженной артистки России, профессора Т.М. Чаусовой. В настоящее время – студент СПбГК имени Н. А. Римского-Корсакова по специальности «Орган», 1 год дополнительного образования (преподаватель – Лобецкая М.Ю.). Лауреат II премии VI международного многожанрового конкурса имени А. Немтина в номинации «Орган» (Пермь, 2018). Принимает активное участие в концертах органного класса (Санкт-Петербург, Ленинградская область). Участник мастер-классов Питера ван Дейка в г. Котка (Финляндия) в 2018 году. Программа:I тур:1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Токката, Адажио и фуга до мажор, BWV 5642. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)-Andante-Un poco allegroиз Трио-cонаты № 4 ми минор, BWV 5283. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)-Allegretto-Allegro maestoso e vivaceиз Сонаты № 4 си-бемоль мажор, соч.65, № 4II тур:1. Морис Дюруфле (1902-1986)-Сицилиана-Токкатаиз Сюиты, op.52. Михаил Леонидович Старокадомский (1901-1954)Пассакалия «Круг»3. Мечислав Сужинский (1866-1924)Токката из цикла «Импровизации для органа», ор.36

Мокрецова Майя

Мокрецова Майя (2002 г.р.) начала заниматься органом под руководством солистки Пермской краевой филармонии Е.А. Камянской. В настоящее время – студентка III курса ЦК органа и клавесина Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова (класс Л.П. Кузнецовой). Лауреат I степени VII Всероссийского конкурса органистов «Sancta Caecilia» (Красногорск, 2018), I степени XX Открытого Фестиваля-конкурса органной музыки (Гатчина-Санкт-Петербург, 2019 г.), II степени I Международного конкурса органистов имени Л.И. Ройзмана (Москва, 2020 г.), III степени I Открытого Всероссийского молодежного фестиваля-конкурса молодых органистов имени Народной артистки России, профессора Н.И. Оксентян. Участница мастер-классов в Кётене/Галле под руководством И. Труммера и в Граце под руководством Г. Роста.Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 5322. Иоганн Себастьян Бах-Adagio e dolce-Vivaceиз Трио-cонаты № 3 ре минор, BWV 5273. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)Прелюдия и фуга ре минор, op.37 № 3II тур1. Мечислав Сужинский (1866-1924)Токката из цикла «Импровизации для органа», ор.362. Владимир Фёдорович Одоевский (1803-1869)Andante соль мажор3. Сезар Франк (1822-1890)Финал из цикла «Шесть пьес для большого органа», FWV 33

Морозова Алла

Алла Морозова (1994 г.р.) начала заниматься органом в 2009 году под руководством А.В. Коломийцева в Музыкальной школе имени Н.А. Римского-Корсакова на Думской. В 2014 году окончила Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Орган» (класс Ю.Н. Семёнова). В 2018 окончила РАМ имени Гнесиных по специальности «Орган» (класс А.Е. Майкапара). В настоящее время является студенткой I курса магистратуры Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки (преподаватель Н.В. Багинская). Лауреат I степени международного конкурса «Волшебный мир искусства» (Москва, 2018) в номинации «Орган соло» и лауреат I степени того же конкурса в номинации «Камерный ансамбль» (Москва, 2018). Участвовала в летних органных стажировках профессора Schola Cantorum de Paris Жана-Поля Имбера (Франция, Альп д`Уэз, 2017, 2018).Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Токката и фуга ре минор («Дорийская»), BWV 5382. Иоганн Себастьян Бах-Largo-Allegroиз Трио-сонаты № 2 до минор, BWV 5263. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)-Con moto maestoso-Andante tranquilloиз Сонаты № 3 ля мажор, ор.65II тур1. Сезар Франк (1820-1899)Хорал № 3 ля минор, FWV 402. Михаил Леонидович Старокадомский (1901-1954)Пассакалия3. Феликс Нововейский (1877-1946)«Думка», ор.31 № 1

Патрушин Александр

Патрушин Александр закончил Архангельский музыкальный колледж по специальности «Фортепиано» (класс Третьяковой А.И.). Занимался факультативно в классе органа у Бойко П.Л. В настоящее время – студент III курса по специальности «Орган» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, класс Заслуженного артиста РФ, профессора Даниэля Феликсовича Зарецкого.Дипломант IX Международного конкурса «Юный органист» (Москва, 2019),Лауреат «JSFest competition» (Турку, Финляндия, 2019).Программа:I тур1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)Прелюдия и фуга си минор, BWV 5442. Иоганн Себастьян Бах-Largo-Allegroиз Трио-сонаты № 2 до минор, BWV 5263. Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847)Прелюдия и фуга до минор, op.37 № 1II тур1. Александр Гильман (1837-1911)-Пастораль-Финализ Сонаты № 1 ре минор, op.422. Мечислав Сужинский (1866-1924)Каприччио из цикла «Импровизации для органа», ор.36, № 33. Александр Константинович Глазунов (1865-1936)